Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Parousian.parusia
Есүс Христийн хоёр дахь ирэлт
Тодорхойлолт:Эцсийн Шүүлтээр ирэх Христийн хоёр дахь ирэлт.