Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Pantheismn.pantheismus
пантеизм
Тодорхойлолт:ПАНТЕИЗМ (грек үг pan = бүх, theos = тэнгэрбурхан): Тэнгэрбурханаас өөр юу ч оршин байдаггүй гэх хүн төрөлхтний үзэл санаа. Энэ үзэл санааны дагуу оршин буй бүх юмс бол Тэнгэрбурхан мөн. Тэнгэрбурхан бол оршин буй бүх юмс мөн. Энэхүү сургаал номлол нь Христийн итгэл бишрэлтэй харшилдаг.