Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Parable of the Prodigal Son
үрэлгэн хүүгийн сургаалт зүйрлэл