Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

"Our Father"Pater noster
"Тэнгэр дэх Эцэг минь ээ "