Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Penancen.poenitencia
гэмшил
sacrament of penance (see also: Confession) - наманчлалын үндсэн ёслол
requirements of sacrament of penance - наманчлалын үндсэн ёслолын шаардлага