Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Perjuryn.perjurium
худал хуурмаг тангараг
Тодорхойлолт:ХУДАЛ ХУУРМАГ
ТАНГАРАГ
Худал хуурмаг тангараг өгөх гэдэг нь үнэн бусыг гэрчлэхэд Тэнгэрбурханыг санаатайгаар нэр барих замаар буруу мэдээллийг батлан гэрчилж байдаг. Энэ нь ноцтой гэм нүгэл юм.