Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

New Testament
Шинэ Гэрээс
Тодорхойлолт:ШИНЭ ГЭРЭЭС Бүрэн Библи судрын хоёрдугаар хэсэг. Энэ нь Христийн шашны эхүүдийг, тодруулбал, Сайн Мэдээний 4 Айлдал, Элч нарын Үйлс, Паулын бичсэн арван дөрвөн захидал, католик долоон захидал болон Илчлэлийг багтаадаг.