Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Transsubstantiationn.transsubstantiatio
бодит чанарын хувиргал
Тодорхойлолт:БОДИТ ЧАНАРЫН ХУВИРГАЛ
Эвхаристын үеэр талх ба дарсны өргөл барьцын үзэгдэх байдлын дор Есүс хэрхэн оршдогийг бурхан судлалаар тайлбарлахад хэрэглэгддэг нэр томьёо. Үүнд: аравнайлсан үгийг өгүүлэхэд, Ариун Сүнсний үйлдлээр уламжлан талх ба дарсны “чанар” (“мөн чанар” гэсэн утгатай) Христийн Бие ба Цусанд өөрчлөгддөг боловч тэдгээрийн гадаад хэлбэрүүд хэвээр үлддэг. Талх ба дарсны төлөв байдал хадгалагдаж л байгаа бол, талх ба дарсын адил харагдах юмны дотор Есүс Христ
эс үзэгдэн оршдог боловч үнэхээр байдаг юм.