Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Tabernaclen.tabernaculum
Ариун гэр/Ариун авдар, [Христийн биеийн] Гуу
Тодорхойлолт:АРИУН ГЭР/АРИУН АВДАР
Хуучин Гэрээсийн Эвслийн Гэрээний Хөлөг онгоцыг сануулах замаар Католик шашин
нь ариун гэрийг Адислагдсан ариун зүйл (талхны хэлбэрээр орших Христ) -ийг хадгалах содон, гоёмсог чимэглэгдсэн газар болгожээ.