Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Trinityn.Trinidas
Ариун гурвал
Тодорхойлолт:Тэнгэрбурхан цорын ганц, гэвч тэр гурван бодгальд оршдог. Тэнгэрбурханы нэгдлийг онцлох Гурвал Тэнгэрбурхан, түүн доторх бодгалийн ялгааг онцлох Ариун Гурвал гэсэн хоёр үгийг монгол
хэлэнд хэрэглэх болно. Эдгээр нэр томьёо нь Ариун Гурвалын гүн нууцыг “нэрлэх” бэрхшээлийг зааж байдаг.