Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Theological virtue
Тэнгэрлэг эрдэм буян