Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Abortionn.
1. үр хөндөлт
2. аборт

dead foetus - зулбадас, амьгүй ураг
miscarriage - зулбалт
to have an abortion - үр хөндөх
to have a miscarriage/to miscarry - 1.зулбах 2.хээл хаях