Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Freedomn.libertas
эрх чөлөө
right to exercise freedom - эрх чөлөө эдлэх эрх