Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Forgivenessn.venia / remissio
өршөөл
obtaining forgiveness - өршөөлийг хүртэх
prayer for forgiveness - өршөөлийн төлөөх даатгал залбирал