Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Faithn.fides
итгэл бишрэл
handing on the faith - итгэл бишрэлийг дамжуулах
profession of faith - итгэл бишрэлийн тунхаглал
Faith and Church - итгэл бишрэл ба Шашин
Faith and science - итгэл бишрэл ба шинжлэх ухаан