Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Canonn.canon
1. дүрэм, шашны жаяг
2. хэмжүүр
3. шалгуур (criterion, standard)
4. түүвэр суурь судар (canon of the scriptures)
5. талархал-магтаалын залбирал / эвхаристын залбирал (canon of the mass)

Canon of Sacred Scriptures - Түүвэр суурь судар
Тодорхойлолт:Библи судрын Хуучин ба Шинэ Гэрээс дэх Ариун судрын албан ёсны түүвэр.