Энэрэнгүй Тэнгэрбурханы сүм (Төв аймаг, Зуунмод)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Төв аймаг, Зуунмод
98907216

Талархал магтаалын мөргөл

Бямба 10:00 цагт