Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Work of six days (Genesis)
зургаан өдрийн ажил (Эхлэл ном)