Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Immaculate conception of Mary
Мариагийн язгуурын гэм нүгэлгүй бүрэлдсэн