Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Absolutionn.absolutio
aнгижруулалт
Тодорхойлолт:АНГИЖРУУЛАЛТ
Санваартны ангижруулалт гэдэг нь наманчлагч гэм нүглээ наманчилсны дараа үндсэн ёслолын
хэлбэрээр [түүний] нэг эсвэл хэд хэдэн гэм нүглийг хэлтрүүлэх уучлал өршөөл юм.Ангижруулалтын даатгал залбирал нь:
С а н в а а р т а н :Тэнгэрбурхан, хамаг нигүүлслийн Эцэг Амин Ганц Хүүгийнхээ үхэл ба амилалтаар дэлхий ертөнцийг өөртэйгээ эвлэрүүлсэн бөгөөд гэм нүглийг уучлан өршөөхөөр Ариун Сүнсийг илгээсэн тул Шашны их үйлээр уламжлан танд өршөөл энэрэл ба амар амгаланг хайрлан соёрхох болтугай. Түүнчлэн би Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэр алдраар таныг гэм нүглээс нь ангижруулж байна. Сүсэгтэн: Амэн.