Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Original sin
язгуурын гэм нүгэл