Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Old Testament
Хуучин Гэрээс
Тодорхойлолт:(латин үг testamentum = гэрээ, хэлэлцээр, хүсэл, зориг, гэрээс): Бүрэн Библи судрын нэгдүгээр хэсэг болон иудейчүүдийн Ариун судар. Католик шашны Хуучин Гэрээст дөчин зургаан ном багтдаг: түүхийн ном, эш үзүүлэгчдийн ном, мэргэн ухааны ном, Дуулалын хамт.