Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Apostolic successionn.successio apostolica
элч нарын эрх мэдэл дээр суурилсан өв залгамжлал
Тодорхойлолт:АПОСТОЛИК ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛ / ЭЛЧ НАРЫН ЭРХ МЭДЭЛ ДЭЭР СУУРИЛСАН ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛ
(латин үг successio = өв залгамжлал): Элч нараас хойших хамба лам нарын тасралтгүй дараалал,
тэдний үйлчлэл дэх залгамжлал. Есүс өөрийн эрх мэдлийг өөрийн элч нарт олгосончлон, тэр нь мутрын адислал ба даатгал залбирлаар дамжин хамба ламаас хамба ламд, Эзэнийг дахин ирэх хүртэл уламжлагддаг юм.