Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Apostlen.apostolus
элч
calling of the apostles - элч нарын сонголт
аpostolic succession - элч нарын эрх мэдэл дээр суурилсан өв залгамжлал
twelve Apostles - арван хоёр элч
Тодорхойлолт:(грек үг apostolos = элч, зарлага, төлөөлөгч): Өөрийнхөө хамгийн ойрын хамтрагч, бас гэрчлэгч болгохоор Есүсийн дуудсан арван хоёр эрэгтэйд анхлан зориулагдсан Шинэ Гэрээс дэх нэр томьёо
юм. Түүнчлэн Паул өөрийгөө Христээр дуудагдсан элч хэмээн тооцох эрхтэй билээ.