Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Angel(s)n.angelus
Тэнгэр элч (нар)