Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Amendment
сайжруулалт, залруулалт

purpose of amendments (confession) - [өөрийгөө] засах шийдвэр (наманчлал)