Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

AlleluiaHeb.'Praise the Lord'
Аллэлуяа
Тодорхойлолт:АЛЛЕЛУЯА
( Еврей хэлний halal = магтъя!, магтан дуулъя! гэх үг ба YHWH буюу ЯАХВАХ хэмээх тэнгэрлэг
нэрээс бүрдсэн “Гагц Эзэнийг магтацгаая!” гэсэн утгатай үг юм): Дуулалд хорин дөрвөн
удаа өгүүлэгддэг энэхүү уухай нь Сайн Мэдээний айлдал дахь Эзэний Үгийн мэндчилгээний
алга ташилтын адилаар Талархал-магтаалын мөргөлд хэрэглэгддэг.