Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Арван хоёр элч
өлмий угаах зан үйл
Христийн амилсан бие махбод
[Христийн биеийн] Гуу
Мариа

Mary's prayer - Мариагийн даатгал залбирал
Mary,the Mother of all Christians - Христийн сүсэгтнүүдийн Эх Мариа
Mary,the Mother of God - Тэнгэрбурханы Эх Мариа
Virgin Mary - Цэвэр Охин Мариа
Immaculate conception of Mary - Мариагийн язгуурын гэм нүгэлгүй бүрэлдсэн
Marian devotion - Мариагийн сүсэг бишрэл
Пап ламын алдаа эндэгдэлгүй сургаал
ерөнхий ангижруулалт
сахиусан тэнгэр элч
Шашны ёслол үйлдэхүй

Liturgy of the Hours - Залбиралт цагийн ёслол
Liturgy of the Word - Үгийн ёслол
Сүүлчийн Оройн Зоог
дээгүүр өнгөрөх
Христийн тарчлалт
дээгүүр өнгөрөх лаа
Хуучин Гэрээс
наманчлалын зан үйл
Шинэ Гэрээс
Ариун гэр/Ариун авдар, [Христийн биеийн] Гуу
Тора
Ариун угаал
prerequisite for baptism - Ариун угаалын урьдчилсан нөхцөл
formula of baptism - Ариун угаалын томьёолол
minister of the sacrament of baptism - Ариун угаал үндсэн ёслолыг хүртээгч
administration of baptism - Ариун угаал хүртээхийг удирдах
Baptismal name - Ариун угаалын [үеэр хүлээн авсан] нэр
үнс, чандар
imposition of ashes - үнс чандруун түрхлэг
түрхлэг
anointing of the Sick - өвчтөний түрхлэг
effects of the anointing of the sick -өвчтөний түрхлэгийн үр дүн
minister of the anointing of the sick - өвчтөний түрхлэгийг хүртээгч
requirements of the anointing of the sick - өвчтөний түрхлэгийн шаардлага
rite of the anointing of the sick - өвчтөний түрхлэгийн зан үйл
Талархал-магтаалын мөргөл / Талархал магтаалын ариун мөргөл
оршуулгын ёслол
Ариун ус
Эвхарист
Эвхаристын үр дүн - Эвхаристын үр дүн
institution of Eucharist - Эвхаристыг үндэслэн тогтоох
requitements for reception of Eucharist - Эвхаристыг хүртэхийн өмнөх шаардлага
нэгдэл
holy communion - ариун нэгдэл
communion of Saints - гэгээнтнүүдийн нэгдэл
өвчтөний түрхлэгийг хүртээгч
өдөр тутмын талх
Ариун нандин түрхлэг (Хрисм)
талх ба дарс
daily bread - өдөр тутмын талх
Дэлгэцэнд 1-30 (нийт 35)
12ДараахСүүлийн