Петр, Паул Гэгээнтнүүдийн Катедрал (Улаанбаатар)
11461742
Дэлгэрэнгүй
Гэгээн Эх Мариа католик сүм (Улаанбаатар)
11344367, 11344364
Дэлгэрэнгүй
Сайн Хоньчин католик сүм (Улаанбаатар)
99897921, 55252968
Дэлгэрэнгүй
Сүсэгтнүүдийн туслагч Эх Мариа католик сүм (Дархан)
95842479
Дэлгэрэнгүй
Энэрлийн Эх католик сүм (Өвөрхангай, Арвайхээр)
70323200, 99285167
Дэлгэрэнгүй
Гэгээн София католик сүм (Улаанбаатар)
95953659, 88892715
Дэлгэрэнгүй
Гэгээнтэн Томас Аквинагийн католик сүм (Улаанбаатар)
70008809
Дэлгэрэнгүй
Ариун Гэр Бүл католик сүм (Улаанбаатар)
99010093
Дэлгэрэнгүй
Тэнгэрлэг нигүүлсэл католик сүм (Эрдэнэт)
70352733
Дэлгэрэнгүй
Энэрэнгүй Тэнгэрбурханы сүм (Төв аймаг, Зуунмод)
98907216
Дэлгэрэнгүй